Elke school is wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. De MR behartigt de belangen van de ouders en het personeel op WIJ. Zij adviseert over en stemt in met het beleid van de school. Het is de ‘formele’ gesprekspartner van de schooldirectie. Ook moet iedere voorschool, peuterschool en buitenschoolse opvang vertegenwoordigd zijn in een oudercommissie (OC).

Ouders hebben inspraak in het beleid van de voor- en peuterschool. De onderwijstak van WIJ valt samen met meerdere scholen onder het overkoepelende bestuur Trinamiek. Trinamiek heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR behartigt het gemeenschappelijke belang van de aangesloten scholen. WIJ zijn hierin ook vertegenwoordigd. Omdat Kindcentrum WIJ naast onderwijs ook voor-, peuter- en naschools aanbod aanbiedt, zal er toegewerkt worden naar een gezamenlijke Kindcentrumraad (KCR).

Voor meer informatie over onze klankbordgroep: