Overleggroepen

Oudercommissie

 
De oudervereniging, oftewel de ouderraad (OR), van de Paulusschool bestaat uit betrokken ouders van kinderen van de Paulusschool.

Het doel van de ouderraad is een brug te slaan tussen ouders en school. Dit wordt gedaan door allerlei activiteiten te organiseren voor de kinderen. Dit gebeurt in samenwerking en overleg met de leerkrachten van de school. Denk hierbij aan de sinterklaasviering, de kerstviering, het carnavalsfeest, het schoolvoetbal, de avondvierdaagse, het afscheid van groep 8 en de schoolreis. Verder kan de ouderraad als klankbord dienen voor de directie en het team leerkrachten.

De ouderraad is altijd op zoek naar enthousiaste ouders voor een (bestuurs)functie hierin. De OR vergadert 1x per maand en voor de verschillende activiteiten wordt er in kleinere groepjes overlegd.
 

Medezeggenschapsraad

De MR adviseert

De medezeggenschapsraad adviseert de directie van de Paulusschool bij het beleid van de school. Over de financiën en de visie van de school bijvoorbeeld, of over ouderbetrokkenheid. We doen dit gevraagd en ongevraagd.

De MR heeft inspraak

De medezeggenschapsraad heeft inspraak in belangrijke onderwerpen als de schoolgids en het zorgplan. De directie is verplicht deze met ons te bespreken en heeft hierbij onze instemming nodig.

De MR luistert

De medezeggenschapsraad luistert naar leerlingen, ouders en leerkrachten. Wij houden contact met de Kinderraad, Ouderraad en het Paulusteam. U kunt met vragen en ideeën bij ons terecht via mr@paulusschool.nl. Daarnaast is een ouder (vacature) beschikbaar als vertrouwenspersoon voor ouders, zoals vastgelegd in de klachtenregeling. Hij/zij helpt ouders die problemen hebben en er met de leerkracht van hun kind en directie van de Paulusschool niet uitkomen.

De MR informeert

De medezeggenschapsraad overlegt regelmatig over zaken die spelen. Onze vergaderingen zijn openbaar, behalve bij agendapunten die vertrouwelijk van aard zijn. De vergaderdata staan in de Kalender.

Meer informatie

Kinderraad

 
Kinderen op WIJ kunnen in de Kinderraad meepraten en meebeslissen over een aantal zaken op school.
Ze leren hierdoor veel over democratisch burgerschap.
De kinderen maken kennis met de basiswaarden en mogelijkheden voor inspraak.
Ze leren vaardigheden en houdingen die nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen.